Regulamin

Regulamin i polityka prywatności - Platforma wysyłkowa | najtanszepalety.pl

§1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Operator: INTER-COURIERS Natalia Arbaszewska, ul. Puławska 116 lok. 18, 02-620 Warszawa. NIP: 521-328-07-01.
 2. Użytkownik: podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź który w jakikolwiek inny sposób uzyskał dostęp do Serwisu najtanszepalety.pl.
 3. Serwis najtanszejpalety.pl : prowadzony przez Operatora serwis internetowy, utrzymywany w domenie najtanszepalety.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora bądź jego partnerów na podstawie którego Użytkownicy mogą zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.
 4. Konto: prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu najtanszepalety.pl.
 5. Usługa: świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika.
 6. Przewoźnik: podmiot prowadzący zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalność, której przedmiot stanowi świadczenie usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek bez pobrania gotówki lub "za pobraniem" oraz usług międzynarodowych (Usługi Przewoźnika) któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczania i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu najtanszepalety.pl.
 7. Regulamin Przewoźnika: całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych w Serwisie najtanszepalety.pl, określających zasady świadczenia Usług Przewoźnika.
 8. Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu najtanszepalety.pl
 9. Adresat: osoba, do której kierowana jest przesyłka w ramach Usługi Przewoźnika.

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu najtanszepalety.pl.
 2. Z Serwisu najtanszepalety.pl mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Z uwagi na masowy charakter prowadzonej działalności Operator nie zawsze jest w stanie zweryfikować, czy Użytkownik spełnia warunki zawarte w niniejszym punkcie. W takim przypadku usługa zostanie wykonana, a Operator dołoży wszelkich starań, aby dochować wszelkich przysługujących praw osobie fizycznej. Dany Przewoźnik może jednak zastrzec w Regulaminie Przewoźnika, że nie będzie świadczyć swoich usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; w takim zakresie użytkownik będący konsumentem powinien bezwględnie powstrzymać się od zamawiania takich Usług Przewoźnika. Za osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny działać osoby upoważnione.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu najtanszepalety.pl.

§3. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA

 1. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu najtanszepalety.pl Użytkownik powinien zarejestrować się, tworząc Konto w niniejszym serwisie.
 2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie najtanszepalety.pl, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (rejestracja).
 3. Utworzenie Konta zostanie potwierdzone przez Operatora. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownik może także uzyskać dostęp do Serwisu najtanszepalety.pl w ramach innych serwisów internetowych, prowadzonych przez Operatora bądź partnerów Operatora, poprzez które można korzystać z Usługi. Każdorazowe skorzystanie z takiego dostępu i skorzystanie z Usługi będzie rozumiane jako zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Operator może uzależnić utworzenie Konta bądź dostępność wybranych funkcjonalności od weryfikacji prawdziwości danych podanych przy zakładaniu Konta. Weryfikacja danych jest warunkiem dokonywania rozliczeń z Operatorem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych należy przesłać skany:
  • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej - dokumentu potwierdzającego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców - odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • w przypadku spółki cywilnej - dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,
  • w przypadku innej działalności (prawnik, lekarz, rolnik) - dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,
 6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).
 7. Operator może odmówić utworzenia Konta dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia umowy lub umów z Operatorem oraz w przypadku, gdy dane podawane w procesie rejestracji wskazują, że są to informacje nieprawdziwe.
 8. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu najtanszepalety.pl bądź inne treści reklamowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości - zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
 9. Użytkownik w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.3 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu - z zastrzeżeniem zdania następnego). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi i jest bezskuteczne, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w celu utworzenia Konta w każdym przypadku ich zmiany. Zmiana danych nie może polegać na zmianie osoby, dla której zostało utworzone Konto.

§4. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

 1. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.
 2. W celu zlecenia wykonania usługi, Użytkownik:
  • loguje się do Serwisu najtanszepalety.pl w oparciu o udostępnione mu narzędzia,
  • wybiera Przewoźnika, z którego usług zamierza skorzystać oraz zapoznaje się z Regulaminem Przewoźnika,
  • wypełnia formularz podając wymagane do wyceny dane,
  • wybiera Usługę Przewoźnika, z której chce skorzystać,
  • zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi.
 3. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Przewoźnika oraz warunków realizacji usług, które mogą się znaleźć w cennikach standardowych oraz na stronach firmowych www Przewoźnika.
 4. W związku ze zleceniem Usługi, Użytkownik powinien postępować zgodnie z Regulaminem Przewoźnika w celu umożliwienia mu wykonania Usługi Przewoźnika.
 5. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika, jak również za prawidłowość przekazanych Przewoźnikowi danych w celu wykonania usługi oraz za podejmowane czynności zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.
 6. O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 7. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Serwis najtanszepalety.pl zostaje przekazany list przewozowy; Użytkownik korzystając z usługi Przewoźnika zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie tak przekazanym listem przewozowym.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi.
 2. Operator zapewnia, że w ramach Serwisu najtanszepalety.pl zawiera umowę z Przewoźnikiem na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika, na podstawie której Użytkownik będzie mógł się domagać od Przewoźnika wykonania Usługi Przewoźnika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przewoźnika ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonania stosownych zgłoszeń bądź spełnienia innych warunków formalnych prowadzenia działalności.
 4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi Przewoźnika Użytkownik zgłasza bezpośrednio Przewoźnikowi, według zasad określonych w Regulaminie Przewoźnika.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Przewoźnika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki,
  • nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi,
  • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika.
  • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za przyjęcie przez niego kierowanej do niego przesyłki czy uiszczenia kwoty za pobraniem.
 7. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Przewoźnika, Zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem Serwisu.
 8. Przy niektórych usługach Przewoźnicy nie życzą sobie sprzedaży usług pod ich własnymi markami. Część tych usług wystawiamy w cenniku pod własną marką. Są to następujące nazwy usług oraz odpowiadający im Przewoźnicy: Inter-Couriers KN - Kuehne + Nagel, Inter-Couriers LM - Pall-Ex nadawany za pośrednictwem LM Logistic, Inter-Couriers SPEDYCJA - DHL PARCEL realizowany za pośrednictwem firmy LOGISTIC SPACE (część odbiorów może dokonywać Logistic Space po czym przekazuje przesyłkę firmie DHL, część odbiorów będzie realizować sam DHL), Inter-Couriers HLM - Hellmann za pośrednictwem firmy LM LOGISTIC, Patron Service/Poczta Polska za pośrednictwem SOLID S.A. Mimo sprzedaży usług pod własną marką, odpowiedzialność naszej firmy jest taka sama jak w przypadku sprzedaży usług firm pod bezpośrednimi nazwami Przewoznikow: np. Dhl, Raben i innych. 

§6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie najtanszepalety.pl jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć się z Operatorem z tytułu wykonania Usługi, zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (w tym również co do wynagrodzenia za usługi dodatkowe).
 3. Operator wystawiać będzie na Użytkownika e-fakturę VAT zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, na kwotę w wysokości wynikającej z cennika w terminie 7 dni roboczych od wykonia usługi. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej.
 4. W przypadku anulowania zlecenia na żądanie Użytkownika, Operator może wystawić fakturę korygującą, której otrzymanie Użytkownik zobowiązuje się potwierdzić na adres email faktury@inter-couriers.pl
 5. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt.4 zwrot środków nastąpi w ciągu 7 dni od potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.
 6. Przy każdym zleceniu usługi, Operator zażąda od Użytkownika dokonania płatności przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie oznaczać, że Usługa nie zostanie przyjęta do realizacji.
 7. W przypadku, gdy wykonanie usługi Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty (w szczególności w przypadku, o którym mowa w punkcie 5.7.), Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą.
 8. W przypadku przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Przewoźnika, niniejszym Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od dnia pobrania należności od Adresata, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres nadawcy po wybraniu usługi pobranie-przekaz. Wyjątkiem są pobrania w usłudze Economic Pallet (GEIS), dla których czas zwrotu wynosi do 21 dni roboczych od momentu pobrania ich od adresata. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi.
 9. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu najtanszepalety.pl prowadzi, jako agent rozliczeniowy, Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych
 10. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego.
 11. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do Dotpay S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem Dotpay S.A. dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

§7. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu najtanszepalety.pl. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis najtanszepalety.pl mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

§8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu najtanszepalety.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie najtanszepalety.pl.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: INTER-COURIERS Natalia Arbaszewska, ul. Puławska 116 lok. 18, 02-620 Warszawa, z dopiskiem "reklamacja najtanszepalety.pl".
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta lub podany w trakcie logowania.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, zagubień przesyłek wnosi Użytkownik bezpośrednio do Działu Reklamacji Przewoźnika, jako właściciel towaru, zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie Usług danego Przewoźnika.
 6. Reklamacje dotyczące nie terminowego wykonania usługi wnoszone powinny być bezpośrednio u Operatora.
 7. Nawet jeśli regulaminy usług Przewoźników mówią inaczej, za usługę wykonaną nieterminowo przyjmuje się opóźnienie w doręczeniu przesyłki wynoszące powyżej:
  1. 48h roboczych (pn-pt) względem planowanej standardowej daty dostawy dla usług realizowanych przez firmę FedEx, DHL, DPD,
  2. 72h roboczych (pn-pt) względem planowanej standardowej daty dostawy dla usług realizowanych przez firmę PatronService (Poczta Polska), RABEN, LOXX, GEIS.
 8. Usługi spedycyjne firm HELLMANN (INTER-COURIERS HLM), PALL-EX (INTER-COURIERS LM), KUEHNE+NAGEL (INTER-COURIERS KN), AMBRO EXPRESS nie posiadają gwarantowanego terminu dostawy - wyłącznie przewidywany. Reklamacje na wszelkie opóźnienia w tych firmach są odrzucane z automatu.
 9. W przypadku braku wykupionej dodatkowej usługi ubezpieczenie przesyłki, przewoźnicy odpowiadają w transporcie krajowym do kwoty 100,00 zł za przesyłkę, natomiast w serwisie międzynarodowym do 8,33 SDR za każdy kilogram przesyłki (w przypadku przystąpienia przez przewoźnika do konwencji IATA).
 10. Dodatkowo w przypadku Firmy FedEx przy doręczeniu przesyłki musi zostać sporządzony w obecności kuriera doręczającego przesyłkę protokół szkody, w którym podany zostanie czas opóźnienia.

§9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://najtanszepalety.pl w zakładce Kontakt lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Przewoźnika oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usługi (w tym dokonania zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur).
 2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 7 dni, Operator może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta lub Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w regulaminie.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie najtanszepalety.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.
 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu najtanszepalety.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu najtanszepalety.pl i zawiadomienia Użytkownika. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 9.1. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

§11. POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO) - wersja zmieniona z dniem 25.05.2018 r.

 

Zmiana treści Polityki Prywatności przedstawia się następująco:

 

1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Serwisu www.najtanszepalety.pl.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator (INTER-COURIERS ul. Puławska 116/18 02-620 Warszawa, NIP: 5213280701, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@najtanszepalety.pl).

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu:

 

• realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu www.najtanszepalety.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

• wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

 

• marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu www.najtanszepalety.pl. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu www.najtanszepalety.pl niezbędne jest założenie Konta poprzez podanie adresu e-mail. Uzyskanie dostępu do szerszego zakresu usług Serwisu www.najtanszepalety.pl może wymagać podania następujących danych:

 

• imię;

 

• nazwisko;

 

• numer telefonu komórkowego;

 

• adres kontaktowy;

 

• numer rachunku bankowego;

 

• numer NIP.

 

6. Uzyskanie dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu www.najtanszepalety.pl możliwe jest również za pośrednictwem serwisu współpracującego z Serwisem www.najtanszepalety.pl. W takim przypadku utworzenie Konta uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przekazanie przez serwis współpracujący danych osobowych potrzebnych do utworzenia Konta. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu www.najtanszepalety.pl oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

 

• zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

 

• wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

8. Operator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

 

9. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

 

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu www.najtanszepalety.pl, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:

 

• usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,

 

• usługi marketingowe,

 

• usługi windykacyjne,

 

• usługi księgowości, rachunkowości,

 

• usługi doradcze, konsultacyjne.

 

12. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.najtanszepalety.pl są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi. Lista Przewoźników wraz z ich pełnymi danymi znajduje się pod regulaminem usług.

 

• na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,

 

• niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,

 

• w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.

 

13. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych ., tj.:

 

• Imię;

 

• Nazwisko;

 

• Adres;

 

• nr konta bankowego;

 

oraz następuje:

 

• w celu obsługi (zrealizowania) przez DOTPAY S.A. płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD) zgodnie z punktem 6.7 Regulaminu bądź środków przekazywanych przez Przewoźników w wyniku postępowania reklamacyjnego,

 

• niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie www.najtanszepalety.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

14. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

15. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

16. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

17. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Serwisie www.najtanszepalety.pl dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Operatora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Serwisu www.najtanszepalety.pl, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia Operatorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

 

18. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).

 

19. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują punkty od 21 do 26 poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Operatorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

20. Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Serwisie www.najtanszepalety.pl i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu www.najtanszepalety.pl.

 

21. Operator zobowiązuje się

 

• dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;

 

• nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;

 

• zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;

 

• do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

 

• pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

 

• po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 

• udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.

 

22. Operator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.

 

23. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 

24. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.

 

25. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu www.najtanszepalety.pl.

 

26. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu www.najtanszepalety.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

27. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu www.najtanszepalety.pl.

 

28. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis Sendit, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu www.najtanszepalety.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu Sendit, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

PLIKI COOKIES:

1. Czym są pliki cookies.

 

Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. ?Cookies? zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 

2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

 

Cookies ?sesyjne? – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 

Cookies ?stałe? – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików ?cookies? albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

 

Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

 

3. Do czego używamy plików cookies.

 

Pliki ?cookies? używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

 

4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies

 

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ?cookies? lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

 

LISTA PRZEWOŹNIKÓW:

FedEx Express Polska Sp. z o.o
ul. Kolejowa 323
05-092 Łomianki
KRS 0000037973, REGON P-010612250, NIP 526-10-05-306
Konto: RAIFFEISEN Bank Polska S.A. 56 1750 0009 0000 0000 0095 8611
Prezes Zarządu Michael Holt, adres rejestrowy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy Spółki 360 000 zł.

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
ul. Osmańska 2
02-823 Warszawa
NIP: 527 00 22 391, KRS: 0000047237
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 21 892 500,00 PLN

KUEHNE+NAGELSpółka Kuehne+Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000549292, posiada numer REGON 361063720, numer NIP 7792429566 oraz kapitał zakładowy w wysokości 281.403.850,00 zł. Kuehne+Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst dostępny jest na poniższej stronie internetowej: www.kuehne-nagel.pl

PATRON SERVICE Sp. z o.o.
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000015238, REGON: 002004692
NIP: 522-010-32-59

LOXX Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
NIP: 524-23-74-468
KRS: 0000130774
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Raben Polska sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1
62-023 Robakowo k. Poznania
NIP: 781-00-25-219
KRS: 0000044200
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 11 957 500 PLN

PALL-EX SP. Z O.O.

Poczta: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-394
Ulica: Kołobrzeska 28
Miejscowość: Gdańsk
REGON: 365149370
NIP: 5842752223
KRS: 0000631978

 

 

 • Geis PL Sp. z o. o.

  Przesyłki paletowe, Logistyka, Pakowanie
  Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków
  NIP: 5261025183
  REGON: 010972267
  Rejestracja spółki Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053574

  Ambro Express sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Przykonie, przy ulicy Przemysłowej 18, 62-731 Przykona, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000635536 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6681974952 . 
  strona internetowa: https://www.ambroexpress.pl

  Pallex 24 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 28,80-394 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000631978, NIP 5842752223, kapitał zakładowy: 843.400 PLN

  LM LOGISTIC Łukasz Zwoliński
  NIP: PL 1230995760
  CZARNY LAS 98
  05-530, GÓRA KALWARIA

LOGISTICS XDOCKING SYSTEM SP Z O O (KRS: 0000517345, NIP: 1182100273, REGON: 147332700)

Poczta: Ożarów Mazowiecki
  Kod pocztowy: 05-850
Ulica: Konotopska 4

 

DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Adres ul. Mineralna 15
02-274 Warszawa, Mazowieckie
NIP 526-02-04-110
REGON 012026421
KRS 0000028368

 

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
REGON: 012036218
NIP: 1230005823
KRS: 0000344496

 Przesyłki kurierskie

INTER-COURIERS
ul. Puławska 116/18
02-620 Warszawa
NIP:5213280701

Tagi: Tanie przesyłki paletowe, tani kurier paletowy, przesyłka paletowa, paleta kurierska, paleta kurierem, usługi paletowe, usługi spedycyjne, cennik paletowy, cennik drobnicowy, przesyłki drobnicowe

Przesyłki paletowe dla firm

Proszę czekać...
Tak?
 
Close